VIRI. GRADIVO ZA MATERIALNO KULTURO SLOVENCEV

Serija je začela izhajati leta 1994. V njej so predstavljeni rezultati raziskav s področja materialne kulture v različnih zgodovinskih obdobjih v Sloveniji.  Njen namen je ovrednotiti materialne ostanke iz preteklosti in določiti njihov pomen kot zgodovinskega vira v primerjavi s pisanimi viri. V seriji predstavljamo materialne zbirke, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije, osredotočamo pa se tudi na posamezne aspekte materialne kulture Slovencev. 
 

NMS ZUZ Naslovnica14. Instrumentalna dediščina. Glasbila in glasbeni avtomati iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije
Instrumental heritage. Musical Instruments and Music Machines from the Collection of the National Museum of Slovenia
Darko KNEZ
S prispevkoma Irme Langus Hribar in Katje Kavkler
2017, 17 x 23,5 cm, 336 str., barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-19-4. Cena: 35 €.

V publikaciji predstavljamo Zbirko glasbil in glasbenih avtomatov, ki jih hrani Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost Narodnega muzeja Slovenije.

Preberi več ...

Zbirka obsega obdobje od 17. stoletja do sodobnosti. Glasbila smo v tej publikaciji razdelili po načinu igranja, pri tem pa, kolikor je to bilo mogoče, upoštevali kronološko razvrstitev. Imenu glasbila sledijo osnovni standardni muzeološki podatki, ki opredeljujejo glasbeni inštrument, v tem vrstnem redu: izdelovalec predmeta, kraj izdelave, leto izdelave, materiali, iz katerih je inštrument izdelan, mere predmeta oziroma delov predmeta, signatura, če je na glasbilu, vir pridobitve, provenienca oziroma kdo je inštrument uporabljal, restavrator, ki je glasbilo restavriral ter letnica restavriranja, objava predmeta, literatura, analogije, fotografija in opis glasbila.
Tukaj objavljeno gradivo, ki je bilo desetletja večinoma skrito v depojih, je kot materialni vir namenjeno nadaljnjemu preučevanju.
 
 
VSEBINA
 

KAZALO

Darko Knez

UVOD

ZBIRKA GLASBIL IN GLASBENIH AVTOMATOV ODDELKA ZA ZGODOVINO IN UPORABNO UMETNOST NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE

DOSEDANJE RAZISKOVANJE
 

ZBIRANJE GLASBENIH INŠTRUMENTOV
 

GLASBILA
 

DELITEV GLASBIL PO NAČINU IGRANJA
 

Strunska glasbila
     
Godala
     Goslarstvo
          Violina
          Violončelo (ali čelo)
          Gúsle

Glasbila s tipkami
     Orgle
     Klavikord
     Klavir
          Andrej Bitenc (Andreas Wittenz), ljubljanski izdelovalec klavirjev
          Bitenčevi klavirji
          Harmonika

Brenkala
     Citre

Pihala
     Flavta
     Klarinet
     Dude

Trobila
     Trobila – rog

Tolkala

Elektroakustični inštrumenti

Glasbeni avtomati

RAZNO

SKLEP

Irma Langus Hribar

GLASBILA: KONSERVIRANJE – RESTAVRIRANJE IN HRANJENJE ZBIRKE V NARODNEM MUZEJU SLOVENIJE

Katja Kavkler

ANALIZA POVRŠINSKIH PREMAZOV IZBRANIH STRUNSKIH GLASBIL

VIRI IN LITERATURA

IMENSKO KAZALO AVTORJEV, IZDELOVALCEV IN UPORABNIKOV GLASBIL

 
CONTENTS
 
Darko Knez
 
INTRODUCTION
 
COLLECTION OF MUSICAL INSTRUMENTS AND MUSIC MACHINES OF THE DEPARTMENT OF HISTORY AND APPLIED ARTS IN THE NATIONAL MUSEUM OF SLOVENIA
 
RESEARCH UP TO NOW
 
COLLECTING MUSICAL INSTRUMENTS
 
MUSICAL INSTRUMENTS
 
CATEGORISATION OF MUSICAL INSTRUMENTS ACCORDING TO HE MODE OF PLAYING
 
Stringed Instruments
     Bowed stringed instruments
     Lutherie
          Violin
          Gúsle
 
Keyboard musical instruments
     Organ
     Clavichord
     Piano
           Andrej Bitenc (Andreas Wittenz), piano maker from Ljubljana
           The Pianos of Andrej Bitenc
           Accordion
 
Plucked string instruments
     Zither
 
Woodwind instruments
     Flute
     Clarinet
     Bagpipes
 
Brass instruments
     Brass Instruments – Horn
 
PERCUSSION
 
ELECTROACOUSTIC MUSICAL INSTRUMENTS
 
MUSIC MACHINES
 
MISCELLANEOUS
 
CONCLUSION
 
Irma Langus Hribar
 
MUSICAL INSTRUMENTS: CONSERVATION AND RESTORATION OF THE COLLECTION KEPT IN THE NATIONAL MUSEUM OF SLOVENIA
 
Katja Kavkler
 
ANALYSIS OF SURFACE COATINGS ON SELECTED STRING INSTRUMENTS
 
RESOURCES AND BIBLIOGRAPHY
 
THE NAME INDEX OF AUTHORS, PRODUCERS AND USERS OF MUSICAL INSTRUMENTS
 
 
Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si

NMS ZUZ Naslovnica

13. Poznosrednjeveško topništvo na Slovenskem. Raziskave dveh zgodnjih topov iz Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož

Late-Medieval Artillery in Slovenia. A Study of Two Early Artillery Pieces from the Regional Museum Ptuj – Ormož
Tomaž Lazar
S prispevki Marijana Nečemerja, Joži Zabret in Jakoba Lamuta
2015, 17 x 24 cm, 325 strani, barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-02-6
Cena: 30 €

Pozni srednji vek je bil čas številnih tehničnih inovacij, a dolgoročno nobena od njih ni tako temeljno preoblikovala vojskovanja kot ognjeno orožje.

Preberi več ...

Najstarejša primerka topništva na Slovenskem sta se ohranila v zbirki orožja na ptujskem gradu. Železna bombarda iz sredine 15. stoletja in približno petdeset let mlajši top na kamnite krogle se uvrščata med najzanimivejše preostanke poznosrednjeveškega topništva v srednji Evropi.
 
V letih 2010–2014 smo ju v sodelovanju med Narodnim muzejem Slovenije in Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož temeljito raziskali z vsemi dostopnimi analitskimi metodami, da bi pojasnili način njune konstrukcije in ju umestili v natančnejši zgodovinski kontekst. Pri tej zahtevni nalogi nam je pomagala vrsta vodilnih domačih specialistov in podjetij, med drugim IMP NDT, d. o. o., ter Sistemska tehnika, d. d.
 
Tako izčrpnih raziskav zgodnjega topništva je bilo doslej v svetu opravljenih le peščica. Končni plod tega dolgotrajnega dela je dvojezična slovensko-angleška monografija Poznosrednjeveško topništvo na Slovenskem: raziskave dveh zgodnjih topov iz Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož avtorja Tomaža Lazarja s prispevki Jakoba Lamuta, Marijana Nečemra in Joži Zabret.
 
VSEBINA

UVOD
ZAČETKI OGNJENEGA OROŽJA
OGNJENO OROŽJE NA SLOVENSKEM
GRAJSKE OROŽARNE
OBRAMBA MEST
SMODNIK IN VOJAŠKE REFORME
PROIZVODNJA IN SKLADIŠČENJE OROŽJA NA PREHODU V NOVI VEK
OBOROŽITEV SLOVENSKIH DEŽEL V ČASU MAKSIMILJANA I.
ZEUGBUCH BARTOLOMEJA FREISLEBNA
TEHNOLOGIJA POZNOSREDNJEVEŠKEGA TOPNIŠTVA
TIPOLOGIJA IN TERMINOLOGIJA
RAZVOJ TOPNIŠTVA IN NJEGOVE POSLEDICE
OGNJENO OROŽJE V HABSBURŠKIH DEŽELAH NA PREHODU V NOVI VEK
TOPOVA IZ POKRAJINSKEGA MUZEJA PTUJ – ORMOŽ
IZVOR IN ZGODOVINSKI KONTEKST
STAREJŠE EKSPERTIZE IN OBJAVE
ZAČETEK RAZISKAV
RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
DOSEDANJE RAZISKAVE POZNOSREDNJEVEŠKEGA TOPNIŠTVA
RADIOGRAFSKE, ULTRAZVOČNE IN VIDEOSKOPSKE PREISKAVE PTUJSKIH TOPOV
RADIOGRAFSKE PREISKAVE Z IZVOROM Ir-192 
RADIOGRAFSKE PREISKAVE Z IZVOROM Co-60 
SPEKTROMETRSKE ANALIZE BARVNEGA PREMAZA NA LAHKI BOMBARDI UO 963 o (Marijan Nečemer, Joži Zabret)
METALOGRAFSKE ANALIZE PTUJSKIH TOPOV (Jakob Lamut)
UO 963 o
UO 935 o
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ŽELEZA IN JEKLA V PRETEKLOSTI
KONSTRUKCIJA IN TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI PTUJSKIH TOPOV
UO 963 o
UO 935 o
SKLEP
SEZNAM ARHIVSKEGA GRADIVA IN OBJAVLJENIH VIROV
LITERATURA
KRATICE DENARNIH ENOT
MERSKE ENOTE
TERMINOLOŠKI SLOVARČEK
 
 
 
INTRODUCTION
BIRTH OF GUNPOWDER WEAPONS
GUNPOWDER WEAPONS IN THE SLOVENIAN LANDS
CASTLE ARMOURIES
TOWN DEFENCE
GUNPOWDER AND MILITARY REFORMS
PRODUCTION AND STORAGE OF ARMS TOWARDS THE EARLY MODERN PERIOD
ARMAMENTS OF THE SLOVENIAN LANDS DURING THE RULE OF MAXIMILIAN I
BARTHOLOMÄUS FREISLEBEN'S ZEUGBUCH
TECHNOLOGY OF LATE-MEDIEVAL ARTILLERY
TYPOLOGY AND TERMINOLOGY
EVOLUTION OF ARTILLERY AND ITS CONSEQUENCES
GUNPOWDER WEAPONS IN THE HABSBURG LANDS AT THE TURN OF THE EARLY MODERN PERIOD
GUNS FROM THE REGIONAL MUSEUM PTUJ – ORMOŽ
PROVENANCE AND HISTORICAL CONTEXT
EARLIER EVALUATIONS AND PUBLICATIONS
BEGINNING OF ANALYSES
RESEARCH METHODOLOGY
EARLIER ANALYSES OF LATE-MEDIEVAL ARTILLERY
RADIOGRAPHIC, ULTRASONIC AND VIDEOSCOPIC EXAMINATIONS OF THE PTUJ GUNS
Ir-192 RADIOGRAPHY 
Co-60 RADIOGRAPHY
SPECTROMETRIC ANALYSES OF PAINT COATING ON THE LIGHT BOMBARD UO 963 o (Marijan Nečemer, Joži Zabret)
METALLOGRAPHIC ANALYSES OF THE PTUJ GUNS
UO 963 o
UO 935 o
THE TECHNOLOGY OF IRON SMELTING IN THE PAST
CONSTRUCTION AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF THE PTUJ GUNS
UO 963 o
UO 935 o
CONCLUSION
LIST OF ARCHIVAL DOCUMENTS AND PUBLISHED SOURCES
BIBLIOGRAPHY
MONETARY UNIT ABBREVIATIONS
UNITS OF MEASUREMENT
GLOSSARY
 
 
Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si

NMS ZUZ Naslovnica

12. Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije

Relics and Reliquaries from the Collection of the National Museum of Slovenia
Darko KNEZ
2014, 17 x 24 cm, 174 strani, barvne fotografije, ISBN 978-961-6169-93-6
Cena: 30 €

Relikvije in relikviariji so zelo pomemben člen v verigi virov za preučevanje ljudske pobožnosti in duhovnosti. Vsi relikviariji, ki so predstavljeni v tej knjigi, so del velike zbirke cerkvenih predmetov Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost Narodnega muzeja Slovenije.

Preberi več ...

Knjigo je avtor razdelil na dva dela. V prvem delu je študija o relikvijah in relikviarijih, v drugem, kataloškem delu knjige je predstavljen izbor iz zbirke relikviarijev od 13. stoletja do najnovejše dobe. Vsi relikviariji so fotografirani.

 

Kataloški del je razdeljen na več skupin, znotraj katerih so predmeti razdeljeni v podskupine glede na ikonografske, stilne in tipološke ter materialne podobnosti. Avtor je, kadar je bilo mogoče, upošteval kronološko razvrstitev predmetov.
Besedilo teče vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku.
 
VSEBINA

Darko Knez
Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije / Relics and Reliquaries from the Collection of the National Museum of Slovenia
 
Relikvije / Relics
Čaščenje relikvij / Veneration of Relics
Čaščenje relikvij danes / The Veneration of Relics Today
Relikviariji / Reliquaries
Križi relikviariji / Reliquary Crosses
Ampule / Ampoules
Breverli / Breverl
Avtentike / Authentics
Izdelovanje relikviarijev / The Making of Reliquaries
Samostansko delo / Monastic Work
Sklep / Conclusion
Viri in literatura / Resources and Bibliography
 
Nataša Nemeček, Marijan Nečemer, Peter Kump
Naravoslovne raziskave ter konserviranje in restavriranje kovinskih relikviarijev / Scientific Analyses, Conservation and Restoration of Metal Reliquaries
 
Darko Knez
Katalog / Catalogue
 
Kratice / Abbreviations
Slovar najpogosteje uporabljenih latinskih besed / Glossary of the Most Commonly Used Latin Words
Literatura / Literature
Indeks mučencev in svetnikov / Index of Martyrs and Saints
 
 
Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si

naslovka10. Zbirka slik Narodnega muzeja Slovenije
Jasna Horvat in Mateja Kos
2011, 17 x 24 cm, 287 str., barvne fotografije, ISBN 978-961-6169-75-2
Cena: 30 €

Predstavitev zbirke slik Narodnega muzeja Slovenije je objava fonda. Objavljeno gradivo je kot vir namreč namenjeno nadaljnjemu preučevanju, saj prinaša predvsem podatke, ki so že skoraj sto devetdeset let razdrobljeni v različnih arhivih in posameznih sklopih, predvsem pa predstavlja slike, ki so bile desetletja skrite v depojih.

Preberi več ...

Jan Amos Komensky je v leta 1658 izdani enciklopediji Orbis pictus zapisal, da slike razveseljujejo oko in krasijo sobe. Njegova opredelitev zelo ustrezno označuje zbirko slik Narodnega muzeja Slovenije. Ta ima namreč poleg estetskega in umetniškega predvsem  zgodovinski pomen. Poleg tega zbirka sloni še na enem interpretativnem nivoju: vsa dela so bili nekoč sestavni deli bivališč, skupaj z ostalo opremo ubrana v celoto. Ponujajo tudi možnost za študij stanovanjske opreme, okusa in mode preteklih obdobij. 
Velik del zbirke – ta obsega časovno obdobje od 16. do sredine 20. stoletja – sestavljajo portreti za slovenski prostor pomembnih mož in žena, predstavnikov posameznih plemiških in meščanskih družin ter portreti drugih oseb, ki so v preteklosti živele na naših tleh. V njej najdemo slike vladarjev, plemičev, cerkvenih dostojanstvenikov, pesnikov, pisateljev, narodnih prebuditeljev, gospodarstvenikov, znanstvenikov in drugih.

This publication comprises a presentation of the almost complete body of paintings in the holdings of the National Museum of Slovenia. It does not aim to be an art historical study or an interpretation of the works of art; rather it is principally intended to be a scholarly source for further examination and study, since it brings together in one place data that has been scattered in various archives under different classification systems for almost 190 years, and above all, reproduces paintings that had lain hidden in storerooms for decades.
What does the National Museum of Slovenia’s collection of paintings comprise today? A very fitting description of it can be found in Jan Amos Komensky’s article “Paintings Delight the Eye and Adorn Rooms” in his 1658 “encyclopedia” Orbis pictus. In addition to its aesthetic and artistic significance, the collection is primarily of historical importance. It has yet another interpretive dimension: all the works included in it had been part of households at one time, integrated with other furnishings. Thus the works provide an opportunity to study household furnishing and décor – the tastes and the fashions of past periods.
A large part of the collection, spanning the period from the 16th through the mid-20th centuries, is comprised of portraits of distinguished men and women, representatives of the nobility and well-to-do bourgeois families, and other notable figures who lived on Slovenian territory at some point. Thus we can find paintings of heads of state, noblemen, church dignitaries, poets, writers, patriots, industrialists and businessmen, scientists and scholars, children, and others.

Vsebina
 • Mateja Kos: Zbirka slik v Narodnem muzeju Slovenije
 • Mateja Kos: Josip Mantuani in umetnostna zbirka Deželnega muzeja
 • Jasna Horvat: Narodni muzej – Narodna galerija. Odstop umetnin iz muzejskih zbirk v letih 1933–1934
 • Jasna Horvat, Mateja Kos: Katalog zbirke
 • Izbrana literatura
 • Kratice
 • Seznam razstav
 • Irma Langus Hribar, Žiga Šmit: Preiskave barvnih pigmentov z metodo PIXE
 • Seznam slik, izročenih Narodni galeriji – izpis iz inventarnih knjig NMS
Contents
 • Matja Kos: The Collection of Paintings at the National Museum of Slovenia
 • Mateja Kos: Josip Mantuani and the Art Collection of the Provincial Museum
 • Jasna Horvat: The National Museum – The National Gallery: artwoks from the National Museum's collections transferred in 1933–1934
 • Jasna Horvat, Mateja Kos: Catalogue of the Collection
 • Selected literature
 • Abbreviations
 • List of exhibitions
 • Irma Langus Hribar, Žiga Šmit: Investigations of Paint Pigments by the PIXE method
 • List of paintings transferred to the National Gallery of Slovenia – copied from the inventory registers of the National Museum of Slovenia


Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


NMS ZUZ Naslovnica9. Narodni muzej Slovenije: Zgodovinske in umetnostne zbirke. Stalna razstava
Uredila Maja Lozar Štamcar
2011, 17 x 24 cm, 221 strani, barvne fotografije, ISBN 978-961-6169-78-3
Cena: 25 €

Pri nastajanju tega preglednega vodnika so sodelovali vsi kustosi, ki skrbijo za zbirke v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova. Knjiga je prijazen spremljevalec in hkrati vir izčrpnih podatkov o muzejskih spomenikih naše kulturne dediščine.

Preberi več ...

Na okoli tisoč kvadratnih metrih je razstavljenih več kot 2500 muzejskih predmetov – zgolj majhen delež obsežnih zbirk, ki so se oblikovale v skoraj dvestoletni zgodovini muzejskega zbiranja. V prvem nadstropju se obiskovalci lahko seznanijo z razvojem sedežnega in shrambnega pohištva ter ur in svetil v Sloveniji, s pivskim posodjem in drugimi muzealijami iz stekla, keramike in porcelana, z devocionalijami in zapuščino sabljača Rudolfa Cvetka. V drugem nadstropju so zbirke starega orožja in kovine, sakralnega tekstila, igrač, zapuščina telovadca Borisa Gregorke ter slikarska zbirka, dopolnjena z izbranimi glasbenimi inštrumenti. Predmeti so smiselno urejeni v večje enote po namembnosti oziroma prevladujočem materialu, znotraj teh pa kronološko.
Po stalni razstavi Zgodovinske in umetnostne zbirke so organizirana redna splošna in specialna vodstva, ob njej muzej prireja tudi predavanja in delavnice.

Vsebina

Barbara Ravnik: Vabilo k ogledu
Maja Lozar Štamcar: O zgodovini muzeja
Maja Lozar Štamcar: Rast zgodovinskih in umetnostnih zbirk
Maja Lozar Štamcar: Stalna razstava na Metelkovi

Zbirke

Goja Pajagič Bregar: Cerkveni tekstil
Darko Knez: Devocionalije
Darko Knez: Glasbila in glasbeni avtomati
Tomaž Lazar: Igrače in otroška oprema
Mateja Kos: Keramika
Maja Lozar Štamcar: Kovina
Tomaž Lazar: Orožje in oklepi
Maja Lozar Štamcar: Sedežno pohištvo
Maja Lozar Štamcar: Shrambno pohištvo
Mateja Kos: Slike
Mateja Kos: Steklo
Maja Lozar Štamcar: Svetila – Svečniki
Jože Podpečnik: Šport – Rudolf Cvetko in Boris Gregorka
Maja Lozar Štamcar: Ure

Dodatno branje
 


odzoredomraka8. Od zore do mraka. Križi iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije
/ From Dawn till Dusk. Crosses in the Collection of the National Museum of Slovenia

Darko KNEZ
2010, 17 x 24 cm, 207 str. z ilustr., ISBN 978-961-6169-72-1
Cena: 30 EUR

Preberi več ...

Križi so zelo pomemben člen v verigi virov za preučevanje ljudske pobožnosti in duhovnosti. Vsi križi, ki so predstavljeni v tej knjigi, so del velike zbirke devocionalij Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost Narodnega muzeja Slovenije.
Knjigo je avtor razdelil na dva dela. V prvem delu je študija o križih, v drugem, kataloškem delu knjige pa je predstavljen izbor zbirke križev, od 10. stoletja do najnovejše dobe. Vsi križi so fotografirani. Kataloški del je razdeljen na tri poglavja, v prvem so predstavljeni križi obeski, v drugem stoječi križi, na koncu kataloga so dodani križi, ki ne sodijo v nobeno od osnovnih skupin. Znotraj skupin so predmeti razdeljeni v druge podskupine glede na ikonografske, stilne in tipološke ter materialne podobnosti. Avtor je, kadar je bilo mogoče, upošteval kronološko razvrstitev predmetov.

Vsebina

OD ZORE DO MRAKA
Križi iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije

Historiat zbirke križev Narodnega muzeja Slovenije
Križ
Oblike in vrste križev
Napisi na križih
Križi obeski
Karavaka križi
Misijonski križi
Ruski križ
Križi relikviariji
Rožni venci
Procesijski križi
Stoječi križi
Križi v ljudski kulturi
Naravoslovne analize muzejskih predmetov
Zaključek
Katalog
Kratice
Seznam literature
Indeks
FROM DUSK TILL DAWN. Crosses in the Collection of the National Museum of Slovenia

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


Pleteno-pohistvo7. Pleteno pohištvo v Sloveniji
/ Wicker Furniture in Slovenia

Maja LOZAR ŠTAMCAR
2008, 17 x 24 cm, 191 str. z ilustr., ISBN 978-961-6169-61-5
Cena: 39,50 EUR

Preberi več ...

Temu segmentu slovenske pohištvene zgodovine je doslej prvič posvečena posebna pozornost. Razprava Pleteno pohištvo v Sloveniji na osnovi ohranjenega pohištva, pisnih virov in sočasnih fotografij orisuje navzočnost pletenega pohištva pri nas, od začetkov v osemdesetih letih devetnajstega stoletja do prvega vrha med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno, drugega vrha v dvajsetih letih in časa v desetletjih po drugi svetovni vojni vse do danes. Na podlagi preučitve arhivskega gradiva, tuje strokovne literature, historičnega periodičnega tiska, šolskih poročil in drugega pisnega gradiva je bilo mogoče ugotoviti, da so, izhajajoč iz tradicionalne pletarske obrti, v avstroogrski monarhiji z državno spodbudo začeli ustanavljati pletarske šole in prirejati tečaje. Na Slovenskem so izdelovali iz vrbovega protja in uvoženega azijskega trstičja pleteno pohištvo v šolah-delavnicah v Posočju, Kočevju, Ljubljani, Halozah in Radovljici in posamezniki še marsikje drugje, zlasti v savski dolini. Ohranjene sočasne fotografije in tudi pohištvo pričajo o tem, kakšnega izgleda je bilo in kateri so bili oblikovni vzori. Slediti je mogoče spremembam oblikovnega jezika od historizma, floralne in geometrijske secesije do modernizma. Sprva so pleteno pohištvo uporabljali le umetniki in premožnejši, kmalu pa so ga posvojili vsi družbeni sloji, saj je bilo ne samo udobno in lahko, ampak tudi ceneno, uporabno tako na prostem, na vrtovih, verandah in terasah, kot v interierjih. Izvrstno je služilo tudi razvijajočemu se turizmu, v kavarnah, hotelih in zdraviliščih. Razpravi je dodan katalog 60 kosov ohranjenega pletenega pohištva, največ v lasti Narodnega muzeja Slovenije, iz drugih slovenskih muzejev in v zasebni lasti. Celotno besedilo je prevedeno v angleščino. V besedilo je vpletenih 190 fotografij, večinoma so historične črnobele, ohranjeno pohištvo pa je prezentirano na barvnih fotografijah.

Vsebina

Pleteno pohištvo do konca devetnajstega stoletja
Pohištvo z mrežami iz pletenih viter
Pohištvo iz krivljenega lesa
Pleteno pohištvo očara zahodni svet
Snovalci in pletarske šole v Avstro-Ogrski

Pleteno pohištvo od preloma stoletja do prve svetovne vojne
Pohištvo iz krivljenega lesa - izdelava: Pohorje, Bahovec
Javna in zasebna raba - umetniški krogi, dom, letovišča
Pletarske šole - Kočevje, Posočje, Ljubljana, Sv. Barbara v Halozah, Radovljica

Pleteno pohištvo med svetovnima vojnama
Pohištvo iz krivljenega lesa – izdelava: Ljubljana z okolico, Remec
Javna in zasebna raba – umetniški krogi, dom, letovišča
Pletarske šole – Radovljica, Ljubljana, Kočevje, Strnišče in Ptuj

Pleteno pohištvo po drugi svetovni vojni
Pohištvo iz krivljenega lesa – Stol Kamnik
Javna in zasebna raba – gostišča, dom
Snovalci in izdelovalci – pletarji in arhitekti, Ptuj, južne in tuje tovarne

Sklep
Katalog
Ključna literatura
Imensko kazalo

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


Steklo-iz-15-in-16-stol6. Steklo iz 15. in 16. stoletja
/ 15th and 16th Century Glass

Mateja KOS
2007, 17 x 24 cm, 208 str. z ilustr., ISBN 978-961-6169-56-1
Cena: 37 EUR

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


5. SredSrednjeveskiZenskiPecati_vnjeveški ženski pečati
/ Medieval women's Seals

Katja MAHNIČ
2006, 17 x 24 cm, 149 str. z ilustr., ISBN 10-961-6169-46-7 in
ISBN 13-978-961-6169-46-2
Cena: 15 EUR

Preberi več ...

Knjiga prinaša zgodovinsko in umetnostnozgodovinsko analizo pečatov srednjeveških žensk, ki jih v svojih fondih na več kot petdesetih listinah hrani Arhiv Republike Slovenije. Je prva taka študija pri nas, na svojem področju torej orje ledino in zapolnjuje vrzel v precej zapostavljenih vprašanjih zgodovine. Analizo zaključuje z interpretacijo rezultatov, ki omogoča v ožjem smislu pogled v pečatno prakso srednjeveških plemkinj, v širšem pa osvetljuje njihov položaj v takratni družbi na Slovenskem. Te so, za razliko od plemiških dam v drugih predelih Evrope, po smrti moža prevzemale vodilno vlogo v družini ter same ali ob pomoči sorodnikov in raznih zaščitnikov skrbela za denarne in druge posle. To svojo (samo)podobo so sporočale s pomočjo grbov na svojih pečatnih podobah.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


Beloprstena_keramika_v4. Beloprstena keramika na Slovenskem
/ Cream-Colored Earthenware in Slovenia

Mateja KOS
2005, 17 x 24 cm, 192 str. z ilustr.
Cena: 15,9 EUR

Preberi več ...

V zbirki keramike Narodnega muzeja Slovenije ima beloprstena keramika posebno mesto. To je namreč zvrst, ki je najbolj zaznamovala izdelovanje keramike pri nas. Velika večina keramičnih delavnic in tovarn na Slovenskem je izdelovala prav beloprsteno keramiko. Med najbolj znanimi so tovarna beloprstene keramike Žige Zoisa v Ljubljani, keramična tovarna bratov Schütz v Libojah pri Celju in delavnica družine Schnabl v Kamniku. Knjiga je sestavljena iz dveh delov, uvoda in kataloga. V uvodu avtorica predstavlja pojem in razvoj beloprstene keramike, tehnologijo, uporabnike in izdelovalce na Slovenskem. Katalog uvajajo uvodna pojasnila, slovarček pojmov, seznam literature in arhivskih virov ter predstavitev značk izdelovalcev. Kataloški del je urejen po posameznih izdelovalcih, ki si sledijo kronološko. Vsak predmet spremljajo podroben opis, podatki o provenienci in objavah ter barvna fotografija ali risba.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


vir3_praviv3. Svetinjice iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije /
Pilgrimage Badges from the Collections of the National Museum of Slovenia

Darko KNEZ
2001, 17 x 24 cm, 288 str. z ilustr. 
Cena: 10,4 EUR, - RAZPRODANO (pdf, 20Mb)

Preberi več ...

Svetinjicam kot kulturnozgodovinskemu materialnemu viru je, do pričujoče publikacije, bilo tako pri nas kakor drugod po svetu doslej posvečano premalo pozornosti. So zelo pomemben člen v verigi virov za preučevanje ljudske pobožnosti in duhovnosti.
Knjiga je sestavljena iz dveg delov, uvodni razpravi sledi katalog v katerem je predstavljena zbirka 450 svetinjic, ki so kronološko razvrščene, od 15. stoletja, ko zasledimo najstarejšo svetinjico v sistematski zbirki devocionalij Narodnega muzeja Slovenije, do najnovejše dobe. Kataloška enota, ki jo avtor uporablja v tem delu vsebuje osnovne standardne podatke, ki si vertikalno sledijo po naslednjem vrstnem redu: tekoča številka, ime predmeta, datiranje, kraj izdelave, najdišče, vir, mere, teža, aver, rever, motiv, material, inventarna številka. Vse svetinjice so obojestransko fotografirane ali izrisane v merilu 1:1, kar ni bila praksa v večini dosedanjih objav svetinjic. Vsi preostali podatki pa so dodatno razvidni iz kataloških enot, priloženih fotografij, risb in grafičnih prikazov.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


vir2_v2. Pečati grofov Celjskih
/ Seals of the Counts of Celje

Katja ŽVANUT
2001, 17 x 24 cm, 127 str. z ilustr. 
Cena: 10,4 EUR  - RAZPRODANO

Preberi več ...
Beseda avtorice:
Preučevanje pečata je zaznamovano z njegovo marginalnostjo. Pri raziskovanju preteklosti je namreč pečat imel in še vedno ima manjšo izpovedno moč kot besedilo, ki ga ťspremljaŤ. Prvi vzrok za tako vrednotenje pečata je prav gotovo njegova materialnost, ki mu v okviru zgodovinopisja, še vedno obremenjenega s primatom pisane besede, daje značaj zgodovinskega vira drugotnega pomena. Drugi vzrok je njegova v večji meri, če ne kar izključno slikovna izpovednost. Tudi podoba ima v zgodovinski razpravi v primerjavi z besedo podrejen položaj in tradicionalno igra predvsem vlogo njegovega pojasnila, ilustracije.

Zanimivo je, da so bili ravno pečati, poleg novcev in medalj, tisti vizualni viri, ki so si prvi utrli pot v zgodovinospisje. Vendar so jih zgodnji raziskovalci dolgo časa uporabljali zgolj kot ilustracijo zgodovinskih dogodkov, kot so jih spoznavali iz drugih, pisnih virov. V njihovih podobah so prepoznavali predvsem zgodovinske osebe oz. njihov izgled, dogodke, oblačilne navade ipd. Prvi, ki je prekinil s tradicijo tega ťantikvarnegaŤ razumevanja pečatov in že v devetnajstem stoletju uvedel ťzgodovinskiŤ pristop pri njihovem preučevanju, je bil francoski zgodovinopisec Jules Michelet, vendar pa si pečat še do danes ni izboril enakovrednega položaja pri interpretaciji preteklosti. Izrinjen iz žarišča pozornosti raziskovalcev je postal predvsem predmet specialističnega preučevanja dveh pomožnih zgodovinskih ved, sfragistike in zgodovine umetnosti.

Sfragistiko, ki je sama po sebi sicer izredno interdisciplinarno področje, pečat zanima v precej omejenem smislu. Poleg čisto tehničnih podatkov (material, velikost, izdelava, pečatna podoba, tip pisave v pečatnem napisu) je njena prednostna naloga predvsem identifikacija lastnika pečata. To je posledica dejstva, da danes pečat razumemo v večji meri kot nadomestek podpisa, kot sredstvo overovitve, s pomočjo katerega je dano jamstvo pravne varnosti opisanega dejanja.

Še bolj omejena je obravnava pečata v okviru umetnostne zgodovine, čemur je vzrok njegov značaj umetnoobrtnega izdelka. V tradicionalni umetnostnozgodovinski razpravi je še vedno v veljavi koncept velikih umetnin, zato so v njenem okviru drobni predmeti, ki nimajo ťvelike umetniške (beri izpovedne) vrednostiŤ, obsojeni na marginalizacijo. Tiste redke umetnostnozgodovinske študije, ki se ukvarjajo s pečatom, se večinoma vrtijo okrog vsebinske analize njegove podobe (uporaba in razvoj posameznih ikonografskih tipov pri različnih lastnikih, npr. vladarjih, cerkvenih dostojanstvenikih, plemičih, ustanovah, mestih).

Šele v zadnjem času so se pojavile prve študije, ki presegajo zgolj identifikacijski oz. ikonografski način interpretacije in v katerih se k problematiki pečata pristopa bolj kompleksno. Zanje je značilno vzporedno preučevanje pečatnega napisa in pečatne podobe oz. njune povezave (soodvisnosti). Prednostno nalogo ima predvsem interpretacija kulturno-družbenopolitičnega konteksta povezave besede in podobe v pečatu in njenih sprememb. S tem je bil narejen korak k novemu razumevanju pečata in njegove vloge v preteklih obdobjih. V okviru takega razumevanja pečatov, ki sem mu skušala slediti tudi sama, je treba k pečatu pristopati na dveh ravneh: najprej ga je treba ponovno ovrednotiti kot samostojen objekt, nato pa ga interpretirati v kontekstu listine, katere sestavni del je.

V okviru svoje raziskave sem evidentirala korpus pečatov pripadnikov rodbine Celjskih v okviru gradiva, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije: listine, ki so bile vrnjene iz Avstrije, listine iz kronološke serije in zbirka pečatov. Posvetila sem se predvsem analizi pečatnih podob in pečatnih napisov ter njuni medsebojni povezavi oz. odvisnosti. Za vsak pečat posebej sem oboje postavila v kontekst listine, na kateri pečat visi, tako da sem pečatni napis primerjala s koroboracijem odgovarjajoče listine. Rezultati analize potrjujejo mojo hipotezo o pečatu kot portretu / poosebitvi lastnika, ki je skrbno nadzoroval tako njegovo obliko kot tudi vsebino. Prav zaradi tega se pečat kaže kot neprecenljiv zgodovinski vir, ki raziskovalcu nudi široke možnosti pri interpretaciji srednjeveškega sistema komunikacije, s tem pa tudi srednjeveške stvarnosti.

Pripadniki rodbine Žovneških so pri pečatenju uporabljali žovneški grb, kot ga poznamo danes, to je dve prečki, vsaj od 3. desetletja 13. stoletja pa vse do leta 1341, ko so bili povzdignjeni v grofe. Prehod na uporabo novega grba pri pečatenju je lepo viden pri Frideriku I. Žovneškem, ki je zadnji uporabljal žovneški grb in ga je pri povzdigu v grofa Celjskega zamenjal. Zamenjal pa ga ni za (kombiniran) celjski grb, do katerega je dobil pravico ob povzdigu, ampak je začel uporabljati vovbrški grb (tri zvezde), ki so ga Žovneški po izumrtju svojih sorodnikov, grofov Vovbrških skupaj z delom njihovih posesti podedovali že dvajset let prej. Novi grb, ki se je celo preimenoval v celjskega, so Celjski skoraj štirideset let vodili kot edini rodbinski grb, uporabljali pa so ga tudi še kasneje in sicer vedno takrat, ko je nastopal v kombinacijah (pri ženskih pečatnikih v kombinaciji moževega in očetovega grba in na pečatniku edinega cerkvenega dostojanstvenika iz celjske rodbine v kombinaciji rodbinskega in ustanovinega grba). Uporaba vovbrških / celjskih zvezd namesto novega grba kaže na njihov močan simboličen pomen v samoidentifikaciji rodbine: dejstvo namreč je, da so Žovneškim prav podedovane vovbrške posesti odločilno pripomogle k njihovem povzdigu v grofe Celjske. Čeprav v pisnih virih zasledimo, da naj bi novi celjski grb, ki je nastal z združitvijo vovbrškega in žovneškega, uporabljal že Ulrik I., pa se ta grb pri pečatenju pojavi šele s Hermanom II. V njegovh pečatih in pečatih njegovega sina Friderika II. in vnuka Ulrika II. se tako pojavljajo vse različice novega kombiniranega grba (dva grbovna ščita drug ob drugem, grbovni ščit prvega in šlem z okrasom drugega grba in kvadriran grbovni ščit). Prav zadnja Celjska pa sta ob povzdigu v poknežena grofa leta 1436, ki ga Herman II. ni več doživel, še zadnjič spremenila uporabo rodbinskega grba: v svojih pečatnikih sta začela uporabljati heraldično kombinacijo treh grbov, celjskega, ortenburškega in zagorskega. Uporaba te heraldične kombinacije ima podobne simbolne vzroke kot uporaba vovbrških zvezd slabo stoletje prej. Celjski so ob pokneženju imeli tri grofije ? celjsko in ortenburško, ki sta kot dela cesarstva tvorili jedro poknežene grofije, poleg tega pa še zagorsko grofijo, kar je izraženo prav z uporabo omenjene heraldične kombinacije. Zagorsko in ortenburško grofijo so Celjski pridobili sicer že pred letom 1436, vendar pa so vse tri skupaj očitno postale simbolno pomembne šele ob pokneženju. Friderik II. in Ulrik II. sta se zadnjih dvajset let zgodovine Celjskih predstavljala s celjskim, ortenburškim in zagorskim grbom in na simboličen način, s pomočjo svojih ogromnih posesti, uveljavljala svojo politično in gospodarsko identiteto.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


vir3_v1. Ljubljanske steklarne v 16. stoletju in njihovi izdelki
/ Glass Factories in Ljubljana in the 16th Century and Their Products

Mateja KOS, Maja ŽVANUT
1994, 17 x 24 cm, 84 str. z ilustr. 
Cena: 7 EUR

Preberi več ...

Od leta 1520 do danes so bile v Ljubljani aktivne tri tovarne stekla, ki so proizvajale steklo na beneški način. Delo preučuje razloge za osnovanje teh steklarn, predstavlja steklarje in njihove izdelke, najpomembnejše poglavje je posvečeno seznamu izdelkov Khisl-ove steklarske delavnice. Seznam je nastal leta 1564 po smrti zakupnika Kristofa Prunerja. Navedeni so različni tipi steklenih posod, od namiznih servisov do instrumentov za alkemijske laboratorije.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si