Publikacije

RAZSTAVNI KATALOGI

V preteklih nekaj letih smo v Narodnem muzeju Slovenije pripravili vrsto razstav. Uporabili smo predvsem gradivo iz lastnih zbirk, dodatno pa smo predstavili predmete iz drugih slovenskih muzejev ali zasebnih zbirk. Razstave spremljajo bogato ilustrirani katalogi.


Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov
 
Timotej Knific in Tomaž Nabergoj
2016, 23 x 30 cm, 239 str., ISBN 978-961-6981-04-0
Cena: 20 EUR
 
Katalog je izšel ob razstavi Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov.

Preberi več ...
Vsebina/Contents

UVOD

RIMSKI SVET SE PODIRA
PREMIKI LJUDSTEV V 4. IN 5. STOLETJU
Nemirni časi
Romani sobivajo s priseljenci
Utrditev krščanstva
Vsakdanje življenje pred 1500 leti
Vodni zbiralnik

V BARBARSKEM KRALJESTVU
NOVI IN NOVI OSVAJALCI
Zlati časi mesta Carnium
Prestiž in čar germanskega sveta

NOVA DOMOVINA SLOVANOV
USTALITEV NA STIČIŠČU ALP IN JADRANA
Slovanska selišča
Prelom in prehod
Lovci na jelene

UVELJAVLJANJE NOVEGA REDA
KARNIOLA IN KARANTANIJA V FRANKOVSKI DRŽAVI
Poljedelski zaklad
Vladajoči sloj
Evropske povezave

LJUDJE, STRUKTURE IN IDEJE SREDNJEGA VEKA
OBLIKOVANJE KULTURNE KRAJINE
Trije redi
Meč – znamenje moči in vere

V IMENU GOSPODOVEM
LASTNIKI ZEMLJE IN PASTIRJI DUŠ
V zavetju grajskih zidov
Srednjeveški oklepniki
Vojak ni več stan, temveč poklic

POLJE IN VAS
NOVI LJUDJE, KRAJI IN NAČINI DELA
Tisti, ki delajo
Zgodnja mesta in trgi
Trg Gutenwerd: pozabljen skoraj 500 let
Poti in popotniki
Toplina in zaščita doma
Prosti čas in razvedrilo
Moč znakov in podob
Govorica predmetov

Izbor literature

Slike z razstave
Seznam razstavljenih predmetov (Polona Bitenc)
Literatura k seznamu razstavljenih predmetov

 
Več ...

DIDAKTIČNO GRADIVO

Ziva-naslovnica1
ŽIVA IZ MUZEJA: Živa in stiška kneginja

Žiga X. Gombač
Ilustriral Ivan Mitrevski
2016, 17 x 23 cm, 52 str., ISBN 978-961-6981-01-9

Cena: 11,99 EUR

V železnodobnem naselju nad današnjo Stično je sila živahno. Poglavar ženi svojo hčer Viro. In to ni majhna reč ...
V novi dogodivščini Žive iz muzeja boste izvedeli, kaj je železna doba, zakaj je to obdobje tako pomembno za naše kraje, kako so takrat živeli in zakaj so Hajmonca Jako njegovi kolegi pošteno premikastili.
 
Več ...

VIRI. GRADIVO ZA MATERIALNO KULTURO SLOVENCEV

Serija je začela izhajati leta 1994. V njej so predstavljeni rezultati raziskav s področja materialne kulture v različnih zgodovinskih obdobjih v Sloveniji.  Njen namen je ovrednotiti materialne ostanke iz preteklosti in določiti njihov pomen kot zgodovinskega vira v primerjavi s pisanimi viri. V seriji predstavljamo materialne zbirke, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije, osredotočamo pa se tudi na posamezne aspekte materialne kulture Slovencev. 
 

NMS ZUZ Naslovnica13. Poznosrednjeveško topništvo na Slovenskem. Raziskave dveh zgodnjih topov iz Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož
Late-Medieval Artillery in Slovenia. A Study of Two Early Artillery Pieces from the Regional Museum Ptuj – Ormož
Tomaž LAZAR
s prispevki Jakoba Lamuta, Marijana Nečemra in Joži Zabret

2015, 17 x 24 cm, 325 str., barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-02-6. Cena: 30 €.

V zbirki orožja na ptujskem gradu sta se ohranila najstarejša primerka topništva na Slovenskem.

Preberi več ...

Železna bombarda iz sredine 15. stoletja in približno petdeset let mlajši top na kamnite krogle se uvrščata med najzanimivejše preostanke poznosrednjeveškega topništva v srednji Evropi. V letih 2010–2014 smo ju v sodelovanju med Narodnim muzejem Slovenije in Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož temeljito raziskali z vsemi dostopnimi analitskimi metodami, da bi pojasnili način njune konstrukcije in ju umestili v natančnejši zgodovinski kontekst. Pri tej zahtevni nalogi nam je pomagala vrsta vodilnih domačih specialistov in podjetij. 
Tako izčrpnih raziskav zgodnjega topništva je bilo doslej v svetu opravljenih le peščica. Končni plod tega dolgotrajnega dela je ta dvojezična slovensko-angleška monografija.
 
 
VSEBINA
 
Uvod
Začetki ognjenega orožja
Ognjeno orožje na Slovenskem
Grajske orožarne
Obramba mest
Smodnik in vojaške reforme
Proizvodnja in skladiščenje orožja na prehodu v novi vek
Oborožitev slovenskih dežel v času Maksimiljana I.
Zeugbuch Bartolomeja Freislebna
Tehnologija poznosrednjeveškega topništva
Tipologija in terminologija
Razvoj topništva in njegove posledice
Ognjeno orožje v habsburških deželah na prehodu v novi vek
Topova iz Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož
Izvor in zgodovinski kontekst
Starejše ekspertize in objave
Začetek raziskav
Raziskovalna metodologija
Dosedanje raziskave poznosrednjeveškega topništva
Radiografske, ultrazvočne in videoskopske preiskave ptujskih topov
Radiografske preiskave z izvorom Ir-192 
Radiografske preiskave z izvorom Co-60 
Spektrometrske analize barvnega premaza na lahki bombardi UO 963 o (Marijan Nečemer, Joži Zabret)
Metalografske analize ptujskih topov (Jakob Lamut)
UO 963 o
UO 935 o
Tehnologija proizvodnje železa in jekla v preteklosti
Konstrukcija in tehnološke značilnosti ptujskih topov
UO 963 o
UO 935 o
Sklep
Seznam arhivskega gradiva in objavljenih virov
Literatura
Kratice denarnih enot
Merske enote
Terminološki slovarček
 
 
CONTENTS
 
Introduction
Birth of gunpowder weapons
Gunpowder weapons in the Slovenian lands
Castle armouries
Town defence
Gunpowder and military reforms
Production and storage of arms towards the early modern period
Armaments of the Slovenian lands during the rule of Maximilian I
Bartholomäus Freisleben’s Zeugbuch
Technology of late-medieval artillery
Typology and terminology
Evolution of artillery and its consequences
Gunpowder weapons in the Habsburg lands at the turn of the early modern period
Guns from the Regional museum Ptuj – Ormož
Provenance and historical context
Earlier evaluations and publications
Beginning of analyses
Research methodology
Earlier analyses of late-medieval artillery
Radiographic, ultrasonic and videoscopic examinations of the Ptuj guns
Ir-192 radiography 
Co-60 radiography
Spectrometric analyses of paint coating on the light Bombard UO 963 o (Marijan Nečemer, Joži Zabret)
Metallographic analyses of the Ptuj guns (Jakob Lamut)
UO 963 o
UO 935 o
The technology of iron smelting in the past
Construction and technological features of the Ptuj guns
UO 963 o
UO 935 o
Conclusion
List of archival documents and published sources
Bibliography
Monetary unit abbreviations
Units of measurement
Glossary
 
 
Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si
 
Več ...

CATALOGI ET MONOGRAPHIAE

Serija, ki izhaja od leta 1955, predstavlja sintetične predstavitve arheološkega gradiva različnih obdobij s pomembnih slovenskih arheoloških najdišč. Vse publikacije so prevedene v enega od svetovnih jezikov.
 

Št. 41: Sledovi rimske vojske na Slovenskem
Evidence of the Roman army in Slovenia
Uredniki: Janka Istenič, Boštjan Laharnar, Jana Horvat
2015, 25 x 33,5 cm, 430 str., barvne slike, trda vezava, besedilo teče vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku, ISBN 978-961-6169-97-4.
Cena: 56 EUR.

Preberi več ...

 
KAZALO / TABLE OF CONTENTS
 
Predgovor / Preface
 
Boštjan Laharnar
The Roman army in the Notranjska region/ Rimska vojska na Notranjskem
 
Janka Istenič
with a contribution by Alenka Miškec (the coin catalogue)Traces of Octavian's military activities at Gradišče in Cerkno and Vrh gradu near Pečine/ s prispevkom Alenke Miškec (katalog novcev) Sledovi Oktavijanovega vojaškega delovanja na Gradišču v Cerknem in Vrh gradu pri Pečinah
 
Danilo Breščak
Graves with weapons from Verdun near Stopiče/ Grobovi z orožjem z Verduna pri Stopičah
 
Andrej Gaspari, Iris Bekljanov Zidanšek, Rene Masaryk, Matjaž Novšak
Augustan military graves from the area of Kongresni trg in Ljubljana/Avgustejska vojaška grobova s Kongresnega trga v Ljubljani
 
Jana Horvat
Early Roman military finds from prehistoric settlements in the Gorenjska region/ Zgodnjerimske vojaške najdbe s prazgodovinskih naselbin na Gorenjskem
 
Milan Sagadin
Evidence of the Roman army in Early Roman Kranj/ Sledovi rimske vojske v zgodnjeantičnem Kranju
 
Mitja Guštin
Roman camps following the route to Segestica and the western Balkans/Rimski vojaški tabori v smeri proti Segestiki in zahodnemu delu Balkanskega polotoka
 
Alenka Miškec
The role of Roman Republican denarii of Mark Antony in the monetary circulation of the Late Republic/ Vloga rimskih republikanskih denarijev Marka Antonija v denarnem obtoku pozne republike
 
Boštjan Laharnar, Benjamin Štular, Miha Mlinar
Gradič above Kobarid – a Late Republican fortified emporium?/ Gradič nad Kobaridom, poznorepublikanski utrjeni emporij?
 
Maja Janežič, Evgen Lazar
Roman military equipment from the town centre of Poetovio/ Rimska vojaška oprema iz središča Petovione
 
Irena Lazar
Roman tile workshop at Vransko – archaeology, ager of Celeia and Roman history/ Rimska opekarna na Vranskem – arheologija, celejski ager in rimska zgodovina
 
Andrej Preložnik, Aleksandra Nestorović
Germanic spur from Ptuj/ Germanska ostroga s Ptuja
 
Veronika Pflaum, Judita Lux
Hackamore and other parts of equine equipment from the Roman villa at Mošnje (Abstract)/ Hakamora in drugi deli konjske opreme iz rimske vile pri Mošnjah
 
Julijana Visočnik
Soldiers from Roman autonomous towns in Slovenia, active in other parts of the Roman Empire (Summary)/ Vojaki iz rimskih avtonomnih mest na Slovenskem, ki so službovali drugod po imperiju
 
Anja Ragolič
Die Zeit des Kaisers Gallienus und die Rolle des Heeres in Poetovio/ Galienovo obdobje in vloga vojske v Petovioni
 
Drago Svoljšak
Roman fort at Hrušica: findings of investigations after 1979/ Rimska utrdba na Hrušici, izsledki izkopavanj po letu 1979
 
Janka Istenič
with a contribution by Andrej Šemrov (the coin catalogue) Mali Njivč above Novaki/s prispevkom Andreja Šemrova (katalog novcev) Mali Njivč nad Novaki
 
Slavko Ciglenečki
Late Roman army, Claustra Alpium Iuliarum and the fortifications in the south-eastern Alps/Poznorimska vojska, Claustra Alpium Iuliarum in utrjena krajina v jugovzhodnih Alpah
 
Naročila: blagajna[@]nms.si
 
Več ...

VODNIKI PO RAZSTAVAH

Priročni vodniki so idealni spremljevalci za ogled razstav, saj praktična oblika omogoča enostavno uporabo, strnjeno besedilo pa poda ravno prav informacij za prijetno popotovanje skozi čas.

PISALNO POHIŠTVO NA SLOVENSKEM
Zgodbe o lepoti, moči in vrednotah od 16. stoletja do danes

WRITING FURNITURE IN SLOVENIA
Stories of Beauty, Power and Values from the Sixteenth Century to the Present

Besedilo / Text: dr. Maja Lozar Štamcar, Eva Kocuvan
Angleški prevod / English translation by: dr. Maja Lozar Štamcar, dr. Laura Mrhar
2016, 20,5 x 25,5 cm, 34 str., barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-06-4
Cena: 7 EUR

Vodnik je izšel ob razstavi Pisalno pohištvo na Slovenskem.


Več ...

ARGO

ARGO. ČASOPIS SLOVENSKIH MUZEJEV

Glasilo za arheologijo, zgodovino umetnosti in muzeologijo (do 1964), nato glasilo za antiko in zgodnji srednji vek, zgodovino umetnosti in muzeologijo. Izdajati ga je začel Narodni muzej v Ljubljani. Leta 1971 je postal informativno glasilo za muzejsko dejavnost, izdajatelju pa sta se pridružila Skupnost muzejev Slovenije (1971) in Društvo muzealcev (1979).

Več ...

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

VITEZ, DAMA IN ZMAJ
Dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem

Priprava besedila: dr. Tomaž Lazar

2012, 29 str., 20,5 x 26 cm, mehk vezava, ilustr., ISBN 978-961-6169-84-4. Cena: 9 EUR

Ob razstavi Vitez, dama in zmaj. Dediščina srednjeveških bojevnikov so avtorjih različnih strok pripravili zbirko razprav o viteštvu nekoč in njegovih odsevih v kulturi, vrednotah in življenju danes.

Vsebina:

Preberi več ...
 • Vitez
 • Viteški kodeks
 • Kdo je bil vitez?
 • Življenjska pot
 • Etične zapovedi in miselnost
 • Širni svet
 • Ulrik II. Celjski
 • Življenje na gradu
 • Elita
 • Na bojnem polju
 • Železni človek
 • Na pragu nove dobe
 • Sovražniki
 • Nostagija za viteškimi časi
 • Turnirji – za denar, slavo in zabavo
 • Zadnji pravi vitezi
 • Srednji vek se vrača
 • V ljudskem spominu
 • Vedno in povsod
 • Vitezi bi bili lahko vsi
Več ...

SITULA. DISSERTATIONES MUSEI NATIONALIS SLOVENIAE

Serija je bila osnovana leta 1957 in vsebuje sinteze s področja prazgodovinske ter antične arheologije, numizmatike, epigrafike in antične zgodovine. Vse publikacije so v slovenščini in v celoti prevedene v enega od svetovnih jezikov.
 

44Št. 44: Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan
uredniki: Martina Blečić, Matija Črešnar, Bernhard Hänsel, Anja Hellmuth, Elke Kaiser, Carola Metzner-Nebelsick
2007, 304 x 247 mm, 902 str. - ISBN 978-961-6169-53-0 
Cena: 75 EUR

Preberi več ...
Vsebina / Inhaltsverzeichnis

-Stane Gabrovec Biba Teržan - šestdesetletnica 7
-Bernhard Hänsel Zum Geleit 9
-Tabula gratulatoria 13
-Bibliografija / Bibliographie Biba Teržan 17
-Seznam magistrskih del in doktorskih disertacij nastalih pod mentorstvom dr. Bibe Teržan
/ Verzeichnis der von dr. Biba Teržan betreuten Magisterarbeiten und Dissertationen 27
-Darko Komšo Nakit na području Istre od paleolitika do neolitika 31
-Mihael Budja The Dawn of Ceramics 41
-Brunislav Marijanović Kultni riton s Crnog vrila - prilog problematici kultnih ritona u neolitiku istočnog Jadrana 57
-Dimitrij Mlekuž Who were the Cyclopes? Odyssey and Neolithic, Eneolithic and Bronze Age Pastoralists of the East Adriatic Coast and Dinaric Alps 69
-Andrej Starović Contextual Analysis of the Vinča Signs in Serbia: Symbols of Neolithic Spoken Language? 83
-Paul Gleirscher Frühes Kupfer und früher Kupferbergbau im und um den Ostalpenraum 93
-Irena Šavel Ženski grobovi iz bakrenodobnega grobišča pri Krogu 111
-Elke Kaiser Wagenbestattungen des 3. vorchristlichen Jahrtausends in der osteuropäischen Steppe 129
-Anton Velušček Figuralna vaza s kolišča pri Igu, Ljubljansko barje, Slovenija The figural Vase from the Pile-Dwelling near Ig, Ljubljansko barje, Slovenia 151
-Bernhard Hänsel Das Gießeropfer - zu einer Hortfundgruppe der Bronzezeit in Südosteuropa 169
-Mike Teufer Zu bronzezeitlichen Tulpendarstellungen in Zentralasien und im Iran 183
-Peter Turk Bronasti polnoročajni meč iz Jabelj v osrednji Sloveniji A bronze Solid-Hilted Sword from Jablje in Central Slovenia 209
-Andrej Gaspari Drugi bronastodobni meč iz Blejskega jezera pri Mlinem (Gorenjska, Slovenija) The second Bronze Age Sword from Lake Bled near Mlino (Gorenjska, Slovenia) 231
-Anthony Harding Contrast and congruence in weaponry deposition in the Balkans 1200-900 BC 249
-Gerhard Tomedi Das Depot vom Moosbruckschrofen am Piller und seine vermeintlichen Datierungsprobleme 259
-Louis D. Nebelsick Die Grenze. Rituell denotierte Grabenstrukturen der späten Bronzezeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet 267
-Margarita Primas Spinnwirtel im Grab - zum Symbolgehalt einer Beigabe 301
-Zlatko Videski Religious Beliefs of the Late Bronze Age in the Territory of Republic of Macedonia 313
-Matija Črešnar Wooden house construction types in Bronze Age and Early Iron Age Slovenia 321
-Marko Mele, Branko Mušič Naselbinske strukture iz starejše železne dobe na Hajndlu pri Ormožu - arheološka izkopavanja in geofizikalne raziskave 341
-Philip Mason Črnomelj - A complex late prehistoric settlement and its hinterland 357
-Maja Kašuba Zur Entstehung der Basarabi-Kultur in Osteuropa 369
-Dubravka Balen-Letunić Novi prikaz japodskog ratnika iz okolice Gračaca A new Representation of a Iapodian Warrior from the Gračac Area 381
-Fritz Eckart Barth, Otto H. Urban Neues zur Schwertscheide von Hallstatt 391
-Mario Gavranović Eisenzeitliche Bestattungssitten in Donja Dolina - Beispiele der sekundären Bestattung 405
-Tereza Belanová, Radoslav Čambal, Susanne Stegmann-Rajtár Die Weberin von Nové Košariská - Die Webstuhlbefunde in der Siedlung von Nové Košariská im Vergleich mit ähnlichen Fundplätzen des östlichen Hallstattkulturkreises 419
-Alexandrine Eibner Thron - Schemel - Zepter. Zeichen der Herrschaft und Würde 435
-Franziska Heimann Kontakte in der Späthallstattzeit - Soziale und chorologische Untersuchungen zu Paukenfibeln und deren Auswirkung auf die chronologische Bewertung der Späthallstattzeit 453
-Anja Hellmuth Neues zum "Bogenschützengrab" aus Libna 465
-Sneža Tecco-Hvala Women from Magdalenska gora 477
-Mitja Guštin, Burut Križ Lady and her Attire. Reflections of Status and Cult in Grave 30/4 from Ivanec near Družinska vas 491
-Andrej Preložnik Japodska princesa z Libne? Ženska knežja oprava iz Špilerjeve gomile 2 na Libni 505
-Christiano Iaia Elements of female jewellery in Iron Age Latium and southern Etruria: identity and cultural communication in a boundary zone 519
-Nuccia Negroni Catacchio Le vesti sontuose e gli ornamenti. Monili d'ambra e di materie preziose nelle tombe feminili di eta orientalizzante e arcaica in Italia 533
-Rastko Vasić Kneginje Centralnog Balkana 557
-Dragi Mitrevski Pogrebuvanja na svešteničkite vo železno vreme vo Makedonija Priestess Burials of the Iron Age in Macedonia 563
-Jutta Kneisel Die gegürtete Frau - Versuch einer Trachtrekonstruktion 583
-Judith Lücke Das Lappenbeil im mittleren Alpenraum als Motiv in bildlichen und plastischen Darstellungen 597
-Kristina Mihovilić Brončani stamnoi iz Nezakcija 613
-Sebastian Müller Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Vrádište - Untersuchungen zur Grabausstattung und Beigabenstrukturierung 623
-Sabine Pabst-Dörrer Zur sozialen Implikation der früheisenzeitlichen Frauentrachten von Vergina in Zentralmakedonien 643
-Strahil Temov An Iron Age Burial in Macedonia 657
-Barbara Teßmann Körbchenanhänger im Süden - Göritzer Bommeln im Norden. Eine vergleichende Studie zu einem späthallstattzeitlichen Anhängertyp 667
-Serena Vitri, Susi Corazza, Giulio Simeóni Un pendaglio con simbolo solare da Misincinis di Paularo 695
-Carola Metzner-Nebelsick Pferdchenfibeln - Zur Deutung einer frauenspezifischen Schmuckform der Hallstatt-und Frühlatenezeit 707
-Janez Dular Pferdegräber und Pferdebestattungen in der hallstattzeitlichen Dolenjsko-Gruppe 737
-Maša Sakara Sučević Konjički na kolesih. Izvor, namembnost in simbolika 753
-Primož Pavlin Železnodobne najdbe z Graca pri Selih pri Zajčjem Vrhu Iron Age Finds from Grac near Sela pri Zajčjem Vrhu 759
-Milorad Stojić Grupni nalaz bronzanih posuda iz IV veka pre n.e. na lokalitetu Rgajski grad u selu Rgaje kod Prokuplja 769
-Otto-Herman Frey Über die Ostalpen zur Keltiké. Beziehungen zwischen der Situlen-/Este-Kunst und dem Latene A-Kreis 777
-Dunja Glogović, Marko Menđušić O nalazima staklenih zrnaca tipa Adria na južnoliburnskom području On Glass Beads finds of the Adria Type in the South Liburnian Area 789
-Nives Majnarić Pandžić Brončani srednjolatenski nakit iz Vukovara ukrašen plastičnim i pseudo filigranskim stilom Middle La Tene Bronze Jewellery from Vukovar decorated in Plastic and Pseudo-filigree Style 797
-Petar Popović Nakit iz Krševice 813
-Borislav Jovanović Srebrne naušnice u nakitu ranog latena Srednjeg Podunavlja Silver Earrings in Jewellery of the Early La Tene Period in the Middle Danube Region 821
-Dragan Božič Silver Jewellery of Iron Age Women in the Friuli Plain and in the Soča Region 829
-Blagoje Govedarica Bare Münze oder wer war Ballaios 843
-Viktor Lilčić Early numismatic finds from three Pelagonian Towns 849
-Vera Bitrakova Grozdanova Macedonian shield from Bonče 863
-Antonio Jakimovski The Macedonian Type of Lamps 875
-Ursula Brosseder Fremde Frauen in Ivolga? 883
-Bojan Djurić Predrimske forme na nagrobniku iz Mrzlega Polja pri Ivančni Gorici 895

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si
Več ...

VARIA

Med Varia so uvrščene različne muzejske izdaje, ki ne izhajajo v serijah.
 

Ziveti-od-knjig_vŽiveti od knjig. Zgodovina knjigotrštva na Kranjskem do začetka 19. stoletja
Anja DULAR
2002, 145 x 202 mm, 255 str., ilustr. - ISBN 961-90803-5-1
Cena: 7,30 EUR

Razprodano!
 
Več ...